Detecció de les causes que interfereixen en els aprenentatges amb un diagnòstic complert (memòria, atenció, comprensió lectora i escrita, intel·ligència..). Proposta de pla d’actuació individual per superar els dèficits i bloquejos.

agora-psicologia-pedagogia5Trastorns d’aprenentatge:

  • Dislèxia

Dificultat en l’aprenentatge de la lectura i l’escriptura. Els infants dislèxics tenen una lectura lenta, inversions de lletres i confusió en l’ordre d’aquestes. En l’escriptura acostumen a tenir una qualitat de lletra regular o dolenta i tenen molts errors ortogràfics tant en ortografia natural com arbitrària. També es característica la dificultat per distingir la dreta de l’esquerra.

  • Problemes de lateralitat

La lateralitat ve determinada per la dominància d’un hemisferi cerebral o altre. Quan existeixen problemes de lateralitat (lateralitat creuada o contrariada) hi ha moltes possibilitats de patir alguna dificultat d’aprenentatge. Trets característics: errors de lectura, problemes d’orientació espaial, dificultats en matemàtiques, poc destres a nivell psicomotriu…

  • Disgrafia

Afecta a la qualitat de la grafia en l’escriptura. Les característiques són tenir un ritme excessivament lent, una imperfecció en la pressió, postura incorrecta…

  • Disortografia

Errors en l’escriptura que afecta en l’associació correcta dels grafemes o lletres, i en l’ortografia, dificultats per exemple per distingir si escriure en “b” o “v”, o paraules sense “h”. Són característics les errades per omissió, inversió i addició de lletres, no fer servir correctament les regles de puntuació…

Dèficit d’atenció amb o sense hiperactivitat

Tècniques d’estudi